Måleprincipper


Vandværkets målere er inddelt i partier på ca. 400 målere pr. parti. Der udtages hvert år et antal stikprøver fra målerpartierne, der sendes til kontrol. Såfremt stikprøverne viser for stor fejlvisning, skal hele partiet udskiftes. Dette for at sikre, at vandværkets målere altid viser korrekt forbrug. Forbrugeren kan desuden selv forlange, at få en vandmåler afprøvet ved mistanke om fejlvisning. Såfremt måleren er fejlbehæftet, betaler vandværket afprøvningen og udskiftningen. Hvis måleren viser korrekt forbrug er afprøvningen for forbrugerens regning i henhold til vandværkets takstblad.

 

Orientering om kontrol af vandmålere

I henhold til bekendtegørelse om kontrol med vandmålere skal vandværket inden 1. februar 2000 etablere et kontrolsystem af idriftværende målere.Vandværket har i henhold til bekendtgørelse valgt et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol af målere.

Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

Vandværket har indført dette kontrolsystem med virkning fra 1. februar 2000.

Af hensyn til begrænsning af vandforbruget, specielt vandspildet som følge af utætte instalationer, bør De i egen interesse jævnligt kontrollere, om det lille stjernehjul på måleren står stille, når der ikke tappes vand fra installationen.

Ved henvendelse til vandværket kan De få yderligere oplysninger om vandværkets kontrolsystem.

Med venlig hilsen
Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a